Deze internetsite (www.senvconsultancy.nl) wordt beheerd door S&V Consultancy V.O.F. De volgende voorwaarden zijn van toepassing. Indien u zich toegang verschaft tot deze internetsite van S&V Consultancy V.O.F., dan stemt u in met de navolgende bepalingen:

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, zoals teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door S&V Consultancy V.O.F.. Ze worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van S&V Consultancy V.O.F., over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Online communicatie
Berichten die u via het openbare internet stuurt aan S&V Consultancy V.O.F. per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. S&V Consultancy V.O.F. adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan S&V Consultancy V.O.F. te sturen. Indien u er voor kiest om via het openbare internet berichten aan S&V Consultancy V.O.F. per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Ondanks het feit dat S&V Consultancy V.O.F. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan S&V Consultancy V.O.F. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Verder is S&V Consultancy V.O.F. niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze site, en voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd, of niet tijdig ontvangen of verzenden van e-mailberichten. S&V Consultancy V.O.F. is evenmin aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van deze site zouden kunnen ontstaan. S&V Consultancy V.O.F. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door S&V Consultancy V.O.F. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van S&V Consultancy V.O.F..

Verwijzingen
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van S&V Consultancy V.O.F. dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door S&V Consultancy V.O.F. onderhouden en S&V Consultancy V.O.F. heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. S&V Consultancy V.O.F. aanvaardt aldus geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze sites.

Virussen
S&V Consultancy V.O.F. garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen
S&V Consultancy V.O.F. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.